jueves, 29 de julio de 2010

113 eentraadaas!!

113 eentraadaas ii coon eesttaa 114 Laa veerdaad ees quee eestoy muuy oorguuLLoosaaa dee eestee blooG!
ii aasii seeguiireemoooss haasttaa 2000 1110000000 dee eentraadaaas ii maaS!! ^ ^ !!
Toodaas eesttaas eentraadaaas vuuestroos coomeentaariioos uuf meee aayuudaasteeiis taantiisiimooo!!
BuueenO yaa soon 114 eentraadaas graaciiaaS!!
Graaciiaas...Graaciiaas...Graaciiaas & maasS GraaaciiaasS!!
Esstoo Loo hee heechoo yoo eespeeeroO quee oss guustee buueenoo mee voy chiicaas!! eespeeroO quee coomeenteeiiss!!

aQuii eestooy XD

Holaaaa buueenoO graaciiaas aa todaas eey streeLLy nuuncaa caambiiaaree sii??sooiis muuy buueenaas y esperoO quee coomeenteeis dee veez een cuuandoO...!
Quuee miiraad...Vosotras  Saabeeiiss quee tengoO un blog de beLLeezaa y mooda noo¿? BuueenoO xFaavoR podeeiis eentraar y haaceeroosS seeeguiidooraas sii Quueereiis...
BuueenoO quee oos coontaaiis oos aacoordaiis eeL Chiit Chaat coon hadaadeemaalaaga??
Puuees hooy Loo vaamoosS HaaceeR


Coomoo tee eencuuentraas hadaadeemaalagaa??
Puuees muuy biieen!!
Quuee has heechoo hoy?
Puuees Leevaantaarmee y deeesaayuunaar ayudaar een caasaa ii eestaar een eL ordeenaadoor uun pooko!
Quuee Quiierees seer dee maayooR??
DiiseeñaadooRaa dee moodaa...moodeeLoo...Yoo Quuee see noo Loo teengoO muuy peensaadooO peeroO Loo qq sii ees qq mee guustaa loo saaniitaariio xD!
Cuuaal ees tuu coomiidaa preefeeriidaa ??
Loos eespaaguueettiss y loos piinchiittoos sooY laa reiinaa dee Loos piinchiitoos XD!!


Buueenoo aaqii see teermiinoo eel chiit chhaat!!
Quuee oss Loo paaseeiis muuy biien hooy!!
Os QuiieroO beesiitooS ooS deejoo eeL liink dee mii bloog dee beeLLezaa & modaaaa!!


http://bellezaymodatotal.blogspot.com/

miércoles, 28 de julio de 2010

Mii priimaa...Laa QuiieroO...!!

Es Quuee tee teengoO quee queereer priimaaa!!
Nuueestraas eexpeeriieenciias nuuestroos cuumpleeeañoosS SMP SMP juuunttaaS!
TeeeQ tuu aapoodooo ees xuuLaa y aasii siiempree seeraas...
NooOsoooOtraaS Soomoos priimaasS xxX siiempree...!!
Nuuncaa noos heemoos peeLeeaadoO ii eespeeroO quuee coomeentteeS...!!
Tuu crees quee noos heemoos peeLeeadooO alguunaa veeZ ¿?


NoosS LLeevaamoo 13 diiaas naadaa maass ii naadaa meenosS!!
auunQuuee yoo seeaa maasS graandee...!! peeroO noo iimpoorttaaa!!
teeQiieroO ii Loo saabeeS!!
PriimaasS xxX siiempree xuuLaasS haasttaa Laa muuerteee...!!
NaaraanjaasS Naaraanjaas Liimoonees Liimoonees quee teengoO uunaa priimaa quee vaaLeee miiLLooneesS!! ^ ^


Noo QuiieroO quee cambiiees nuuncaa nuuncaa!! mee guustta coomoo eeReeS ii aasii siiempree seeRaá oo noo??


Quuee aQuii eestooy quuee paa quee loo quee neeceesiitees asQuii mee tiieeneesS!!paa eesttoO ii paa Loo ootrooO!! Paa Loo weenoO ii paa Loo maaLoo!!Quuee tuu saabeesS quuee noos Loo coontaamoosS toodoO!


tuu ----TooDoo ii maaS!!


   Siimpleeemeentteee ees aasii...! teeQmiiL priimaa!! Quuee eespeeRøO quuee    eesttaa eentraadaa tee guustteee!! TeeeQ coomeentaaa!!


TeeeeQmuuXooo priimaaa!! XuuLaaa!!

StreeLLyyy!

OLaa chiicaasS eesttaa eentradaa ees uun agraadeeciimiienttoO aa StreeLLy...!!

Quuee teee QuiieroO muuchooO y Quuee meee haas aayuudaaoO muuchoO coon eeeL bloog reespeectttoO aa ttus coomeencttariiooS meee eencaanttaan...Loos LeeoO uunaaa y otraa veeZ!!
BuueenooO teeQ tteeeQ teeQ tteeQ teeQ tteeQ!
y Quuee noo puuedoO muuchoo ver ttuu blooG y toodooO eesoO peeroo QQ tee juuRoo quuee cuuandoO teengaa tiieemPooo Loo veeoO sii??
Graaciiaas xX tuus coomeentariios xX tuus tuu puuedees!!
GraaciiaaS!

Nooeee ttuu blooG!!

HooLaa!! eesttaa eentradaa vaa aaser puuees coorttaaa!!
BuueenooO Miiraad uunaa amiiga mee ha peediidoo uun faavor y yo se lo voy a hacer ees quee porfavor entreiis aa suu bloG!! ^ ^
Y ees qq mee Loo piidiiooO y yoo coomoo buuenaa aamiigaa quee soY see Loo haagoo!!see LLaamaa nooeeLiiaa!!

aQui os deJoo eeL LiinK...
http://milindamipreciustymivida.blogspot.com/

Bueenoo sooLoo ees coopiiaaR y peegar aasii quee...WaaLaaa!!Yaa Loo teeneiisS!!

Sii Quuereeiis iinfoormaaciiOn dee Loo qq seeaa peetiiciioonees paara qq eescriibaa toodoo een Loos coomeentaariiooS,buueenoo chiicaaas oos deeJoo uun beesiittoO niiñaaS oosQiieeRooo....!!

sábado, 24 de julio de 2010

FraaseeeS! ^_^

HoLaaa!! BuueenoO miiRaaD eesttaa eentraada va a ser un poco corta...!
PorQ miiraad quiero o a ver si podeis poner frases chulas en Los comentarios...!!
es que no se me ocurren y quiero saber algunas y todo eso...!

ES URGENTEE!! ^_^!

domingo, 4 de julio de 2010

Aquii teneiis informaciion

Ola xicas como estaiis?Yo estupenda!!

Este verano hay que pasarselo estupendo e ir a la playa si quereis saber algo como...que ponerte para ir algun sitio este veranito nada mas teneiis que preguntarmelo en los comentariios!Y ya os diire!!Este verano tengo muchos planes como uno que es escribir en mii bloG mas amenudo!Ya se que llevoo mucho tiempo sin escribir pero apartir de ahora me pongo las piilas y a trabajaR!!Que es mas importante!

Os quiiero de Hadademalaga!Os quiiero!